‌‌‌‌‌ درد دل بیمار بِهَرڪَس
نتـوان گفـت این جـنس
گـران را بہ پرسـتار فروشنــد🌸🌱

‌تبریزی