آن که مست آمد
و دستی به دل ما زد و رفت
درِ این خانه ندانم به چه سودا زد و رفت

خواست تنهایی
ما را به رخ ما بکشد
تنه ای بر در این خانه ی تنها زد و رفت

دل تنگش
سر گل چیدن ازین باغ نداشت
قدمی چند به آهنگ تماشا زد و رفت

دیدگاه غیرفعال شده است.

پسند

بازنشر