.
گفتے شتاﺏ ﺭﻓﺘﻦ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺑﺮﺍے ﺗﻮﺳﺖ

ﺁهستهﺗﺮ ﺑﺮﻭ که ﺩﻟﻢ ﺯﯾﺮ ﭘﺎے ﺗﻮﺳﺖ
.

دیدگاه غیرفعال شده است.

پسند

بازنشر