همه میگویند:
اگر کسی را دیدی و قلبت به تپش افتاد؛
یعنی عشق!
ولی من تو را که میبینم،
قلبم آرام میشود...

دیدگاه غیرفعال شده است.

پسند

بازنشر