نباشی ! درد می آید سراغم
هوای سرد می آید سراغم

به آسانی ، به آسانی پس از تو
غم نامرد می آید سراغم

دیدگاه غیرفعال شده است.

پسند

بازنشر