بہ خیالِ تو نزدیکم
آنقـــــدر کہ
تنم از پیچش ِ نفسهایت
گاه پیچکی سبز
و گاه دشتی لبـــریز
از غوغاے پرندگان می‌شود
در دنیاے فاصلہ‌ها....

دیدگاه غیرفعال شده است.

پسند

بازنشر