از سر بـالیـن مـن، برخیز ای نادان طبیب
دردمنـد عشق را دارو بـه جز دیدار نیست

دیدگاه غیرفعال شده است.

پسند

بازنشر