چــهار چیز را پیش از
چــهار چيز غنیمت شمار

جــواني پیش از پیری
صحت پیش از بيماري
توانگری پیش از فقر
و زندگی پیش از مرگ

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.