من کودکی بودم که تمام عمر
می دوید و دست تکان می داد
برای بادبادکی
که با بادها می رقصید
و او را نمی دید ... !

یغما گلرویی
دیدگاه غیرفعال شده است.

پسند

بازنشر