ی پیرزنه همسایمونه ۹۶ سالشه
خریداشو من براش انجام میدم
امروز میگفت خدا خیرت بده پسرم اگه ی روز تو بمیری من چیکار باید کنم؟

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.