.

چقدر من دیدنت را دوست دارم؛
در خواب
در غروب
در همیشه‌یِ هر جا
هرجایی که بِتوان تو را دید
صدا کرد
و از انعکاس نامت
کیف کرد!
چقدر من
دیدن تو را دوست دارم.

افشین صالحی
دیدگاه غیرفعال شده است.

پسند

بازنشر