فراموش نکنیم:
از دشمنی تا دوستی
یک لبخند
از جدائی تا پیوند
✨ یک قدم
از توقف تا پیشرفت
یک حرکت
از کینه تا بخشش
یک گذشت
و از نفرت تا علاقه
یک محبت فاصله است
مواظب این یک ها باشیم

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.