...من از 
   خــــــــلوتِ این 
      خانه دلـــــم میگیرد ..

..من از 
    گریـــــــه ی
      بی شـــانه دلم میگیرد ..

# شانه موجود هست عایا


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.