جذاب تر از کسایی که به جزئیات توجه میکنن،
کسایی هستن که یادشون میمونه
کاری که دوست نداری رو تکرار نکنن 😁✌️