من‌بالاے‌آسمانِ‌این‌شهرخدایـے‌دیده‌ام
کهـ‌هر‌ناممکنی‌را‌ممکن‌می‌سازد
فقط‌کافیست‌‌زمانش‌برسد ✨ !
.

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.