مادربزرگم به برادرم گفت ماشین ثبتنام کردی گفت اره گفت چه ماشینی برادرم گفت کوئیک گفت نمیدونم چجوریه بعد برادرم عکس ماشینو نشونش میده میگه اینکه پرایده فقط ارایشش کردن،عجب حرفی زد
🤔🤔سبزاندیش

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.