از من بگذرید راه خود روید عاشقان را رها کنید کم تماشای ما کنید
مگر به شهر شما قسم شما را به خدا
جنون عاشقی تماشا دارد؟؟؟
بسوزد آنکه هست و حاشا دارد
من عاشقم و گنهکار آیا همه شما بی گناهید؟؟
من گمرهم و بیقرار آیا همه شما سر به راهید ؟؟؟