‌تو هر طرف فقط کُشته گرفت؛
مثل ِ چاقو که به کف ِ ناشی‌ها🗡️🤺

آرزویم فقط این‌ست : سرِ صبح
عصر هم منتظـر آمدنـم باشی‌ها...!!!

بازنشر