این چه دردیه که آدمی هر حرفی می زند
هر کس هر انچه میخواهد برداشت میکند
چقدر سخت تر است که حرف هایمان را هیچ کس نمیفهمد
و همه هر روز بیشتر در سوء تفاهم ها غرق میشویم ،
بی آنکه بدانیم چه بر سر دلهایمان می آید بر سر روحمان ...

بازنشر