به ناچار عاشقت شدم
نه برای آنکه زیباترینی، نه..
برای آنکه عمیق ترینی
که عاشق زیبایی معمولا احمق است

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.