غروب ها كه مے آيند
دلتنــگ مے شوم
بے حوصله....
و تو
غــروب ها
كمے بيشتـر
از هميشه نيستے
تو بیــا
من قول مے دهم
حال تمام
اين غروب هاے بے حوصله
خوب شود... فقط بیا

بازنشر