‏یه بار با بابام درددل می کردم گفتم «از خودم بدم میاد»

گفت «حالا فکر کن ما چی می کشیم»

بازنشر