ز من چو باد صبا بوی خود دریغ مدار
چرا که بی سر زلف توام به سر نرود

دیدگاه غیرفعال شده است.

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.