روزے دیگر زیر پـاے نبودنت،
ورق خورد..
اڪنون ، چهرہ ے شب را ،
در آغوش بڪش اے عشـق...
تا بدانـے،،
چـہ آهـے مے ڪشم از دور ...

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.

بازنشر