دنیاى مزخرفیه ، دو ساعت به پول فکر کنى انگار نه انگار

اما دو دقیقه که به مورچه فکر کنى، تمام تنت شروع میکنه به خاریدن!

.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.