یارو سبیل کلفته داشته تو یه جمعی تعریف می‌کرده
که ما داشتیم با کاروان میرفتیم که یهو هزارتا راهزن ریختن رو سر ما همه رو یا کشتن یا کر....ن یهو بر میگرده می‌بینه همه چب چب دارن نگاش میکنن میگه البته ما رو کشتن

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.