حیف نون کیسه ی سیمانو انداخته بود رو کولش میبرد.

مهندس بهش میگه : چرابافرغون نمیبری؟

میگه: بافرغون امتحان کردم، لاستیکش گردنمو اذیت میکنه!!!!

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.