🖌وصلم میسر است ولی بر مراد نیست
بر دل نهم چه تهمت شادی که شاد نیست

جایی هنوز نیست به ذوق دیار عشق
هرچند ظلم هست و ستم هست و داد نیست

ُ#وحشی_بافقی

بازنشر