هوسِ با تو بودن کرده ام !
جای دنجی میخواهم و
و چشمهایت را که یکریز بگوید :
مال منی
مال من !
هوسِ عاشقی کرده ام
لبهایت را میخواهم
که با ناز صدایم کند و
با هر جانم گفتن چند دور، دورت بگردم!
هوسِ تو را دارم
که دیوانه ام کنی با خواندن یک شعر
که مستم کنی با استکانی چای
که خوشبختم کنی با یک بوسه ی بی هوا
فلسفه نبافم...
هوسِ زندگی کرده ام با تو!
بگو...
کنارت دقیقا کجاست؟!
که زندگی آنجا معنا میگیرد!
هوسِ کنار تو بودن دارم! ❤️🌹

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.