آدم از اولین سیگاری که میکشه سیگاری نمیشه، از اولین لحظه ای که سیگار آرومش میکنه سیگاری میشه..

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.