رحمت ببینم هنوزم کله پاچه رو با دست میخوری؟

حیدر نه دیگه زمونه عوض شده

جاهلای این دوره نمیزارن

آب از گلوی آدم پایین بره چه برسه به کله پاچه

🇮🇷کوچه مردها💙

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.