⏰زمان...!
سکه زندگی تو است،
آن تنها سکه‌ای است که داری،
و فقط تو می توانی تعیین کنی چگونه خرج شود...
مراقب باش که مبادا ...
دیگران آن رابرای توخرج کنند.

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.

بازنشر