غرور نوعی انتقام ، تنفر، حسادت و خودپسندی هست که در قالب اعتماد به نفس بالا و غرور کاذب دیده ميشود افرادی که یاد می گیرد در در برابر رفتارهای دیگران ببخشند و بگذرند افرادی بزرگمنش و با کمالات انساني بالا هستند. یکی ديگر از راه‌های رهایی از غرور افزایش اعتماد به نفس است که باعث درک درست از توانایی ها ميشود .

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.