دلبرا . . .
در هوس ديدن رويت

دل من تاب ندارد
نگهم خواب ندارد
قلمم گوشه دفتر
غزل ناب ندارد

همه گويند به انگشت اشاره
مگر اين عاشق دلسوخته ...
دلدار ندارد؟

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.