دلبرا . . .
در هوس ديدن رويت

دل من تاب ندارد
نگهم خواب ندارد
قلمم گوشه دفتر
غزل ناب ندارد

همه گويند به انگشت اشاره
مگر اين عاشق دلسوخته ...
دلدار ندارد؟

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.