بمیـرم در خیابان ... شاعر شبگرد یعنی این
بیـا " صادق " تماشا کن " سگ ولگرد " یعنی این

زبـانم لال و الکن، گریه کردم تـا که برگردد
میـان ما پریشان حال ها " برگرد " یعنی ایـن

میان کوچه من باشم، تو هم باشی و معشوقت
ریـاضی را غلط خواندیم ! زوج و فرد یعنی ایـن

نمی فهمی مَـرا وقتی که مَـن آبستن دردم
ولی مَـن عاشقم! بـر عکس او و درد یعنی این

بمیـری زیر بار غم، بخندی صبح ها، هر شب
بمیـری صبـح و شب اما بخندی! مرد یعنی ایـن

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.