تنها زمانِ زنده و واقعی, “ اکنون “ است. باقیِ زمان‌ها همه مُرده اند.هر کسی هم که در زمانی غیر از حال می زید، مُرده است.

The only alive and real time is “ now ”. The rest of the times are all dead.Everyone who lives in a time other than the present is already dead.

🍁🍁

دیدگاه غیرفعال شده است.

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.