پیامی برای امروز :

مبادا غمی
دستانش را روی چشمانت بگذارد
که نگاهت از دیدن ِ شادمانی و نعمت ها خالی بماند؟!
لبخند بزن!
که زندگی تار و پودی دارد
تنیده در هم از غم و شادی.

عصرتون بهشت دوستان گلم

پسند

بازنشر