بابابزرگم اینا یه اکیپ شیش نفره بودن که هر هفته میرفتن کوه.
همشون مُردن به جز همونی که پایین مینشست قلیون میکشید

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.