و اگر امروز هم بخواهم
خدا برایم از تو یک نشانه بفرستد
هوا ابری می شود می بارد
به من حق بده
درکم از باران تو باشی...

بازنشر