گاهی اوقات دلم می‌خواهد در تاریکی گم بشوم. از خودم می‌گریزم. از خودم که همیشه ی مایه ی آزار خودم بوده ام. از خودم که نمی‌دانم چه می‌کنم و چه می‌خواهم.

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.