در زنــــــدگــــــی
ﮔــــــــﺎﻫﯽ،،،،
ﺑﺎﯾﺪ ﮔـــــﺬﺷــــــــﺖ ﮐﺮﺩ،،،
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻋــــــﻮﺽ ﺷﺪ!!!
ﮔـــــــﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾـــــــﺪ ﺩﻝ ﮐﻨﺪ
ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﯾـــــــــــﺪ ﺭﺩ
ﺷﺪ ﻭ ﺭﻓﺖ..!!

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.