درمان فرورفتگی خرده شیشه و یا چوب در پوست
بیشتر خرده های فرورفته در دست نیازی به مراقبت های پزشکی ندارد. اما در موارد زیر به یک مرکز درمانی مراجعه کنید:

نمی توانید تمام خرده را کامل بیرون بیاورید.
خرده بطور عمیق در پوست فرورفته و زخم بشدت خونریزی میکند.
خرده زیر ناخن دست و یا پا فرورفته باشد. در مرکز درمانی ممکن است مجبور شوند شکافی در ناخن ایجاد کنند تا آن را بیرون بکشند.

لینک

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.