هر که باشی و ز. هر جا برسی

آخرین منزل هستی این است

آدمی هر چه توانگر باشد.

چون بدین نقطه رسید مسکین است
دیدگاه غیرفعال شده است.

بازنشر