تواناترین مترجم کسی است که سکوت دیگران را ترجمه کند.
شاید سکوتی تلخ گویای دوست داشتنی شیرین است ...