مادرشوهره عروسش رومیاره خونش ومیگه:ازامروز بایدازمن وپدرشوهرت نگهداری کنی.
فهمیدی دختردهاتی...
عروسه هم میگه:
اتفاقاروستاکه بودم از۲۰تاگاونگهداری میکردم شماکه فقددوتایین
درس امروز:"باعروسای امروزی درنیوفتین"اعصاب ندارن.

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.