تسکین درد
دستت را در دستم بگذار شايد گرمي دستم تسكين دردت باشد

كاش مي شد دستت را به قو سپرد تا ميان پرهاي لطيفش بگذارد

كاش مي شد آرامش را به دستانت برگرداند تا به راحتي نوازشگر وجودم باشد....!!!

پسند

بازنشر