آن ها دروغگو هستن و میدانند که دروغگو هستن و میدانند که میدانیم دروغگو هستن، با این وجود با صدای بلند دروغ میگویند.

پسند

موردی برای نمایش وجود ندارد.

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.