تو توالت بودم مامانم هی صدا میزد کجایی منم نمیتونستم جوابشو بدم بابام از تو اتاق گفت: تو توالته دهنش پره نمیتونه جواب بده.

چه وضعه برخورد با بچس .

پسند

بازنشر