سخت است حرفت را نفهمند،
سخت تر این است که حرفت را اشتباهی بفهمند !
حالا میفهمم که خدا چه زجری میکشد
وقتی این همه آدم حرفش را که نفهمیده اند هیچ،
اشتباهی هم فهمیده اند ...

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.