یه بارم بابام اومد تو اتاقم گفت این همه دستمال کاغذی مچاله شده چیه؟ گفتم اینا دستمال کاغذی نیست اینا کاغذه ، نویسنده شدم هی می نویسم هی مچاله می کنم ، یکی از کاغذارو برداشت باز کرد بخونه یه ذره از نوشته هام‌ریخت رو دستش افتاد دنبالم

پسند

بازنشر

موردی برای نمایش وجود ندارد.